Jaarverslag 2019

Nieuw bestuur

Dit jaar is begonnen met een bijna volledig nieuw bestuur dat met een frisse aanpak de stichting weer een nieuw elan wilde geven. Met name de binding en communicatie met haar achterban (de vrienden) moest sterker worden.

Zo is er voor het eerst een eigen website, is er een nieuw logo ontworpen en wordt er (blijvend) gepoogd om e-mailadressen te achterhalen om een efficiëntere communicatie mogelijk te maken.  Ook is gekozen om voortaan elektronisch te bankieren aangezien dit voorheen nog op de schriftelijke manier ging. Op termijn wil het bestuur slechts bankieren bij één bank: de Triodosbank.

Het bestuur is zes maal in vergadering bijeen geweest en heeft een presentatie gehouden op 29 september, de feestdag ter gelegenheid van het jubileum van Midgard i.c.m. het Sint Michaelfeest om de bekendheid van de stichting onder de ouders te vergroten.

In de tweede helft van het jaar was het bestuur helaas niet voltallig: wegens ziekte moest Loes Waanders verstek laten gaan.

Dit jaar heeft het bestuur (voor het eerst) een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren, hetgeen noodzakelijk was om de ANBI-status te behouden maar het is ook nuttig om diverse zaken nu helder op papier te hebben.

Projecten

Bij aanvang van het jaar waren er geen projecten die doorliepen vanuit een vorige periode en er is in het voorjaar één nieuw project aangemeld en goedgekeurd: de Bloemen- en Belevingstuin. De aanvraag van €8.000 is volledig gehonoreerd, zie de jaarcijfers. Hiervoor is €4.000 ontvangen van de Stichting Roland Kroese Fonds en €350 van het Oranjefonds. Het restant kwam uit de eigen middelen. 

Verschillende onderdelen van de Bloemen- en Belevingstuin
Verschillende onderdelen van de Bloemen- en Belevingstuin

Vrienden

Vanwege de privacywetgeving is het niet mogelijk de ouders te benaderen vanuit het adressenbestand van Midgard om hen te interesseren om vriend te worden van onze stichting. Daarom is aan het ‘oude’ adressenbestand een mailing per brief verstuurd. Deze donateursbrief is ook via de website te downloaden en er is op de website een formulier in te vullen om de benodigde gegevens bij het bestuur te krijgen. Dat heeft in 2019 geresulteerd in 21 reacties: 17 aanmeldingen voor €30/jr, 3 aanmeldingen voor €50/jr en 1 afmelding. Daarnaast zijn er 2 aanmeldingen geweest voor een 5-jaar lange donatie onder fiscale regeling. Van 23 vrienden zijn nu de e-mailadressen bekend. 

Jaarcijfers

Voor de toelichting op de jaarcijfers verwijzen wij naar de PDF-versie van het jaarverslag dat vanaf deze website te downloaden is.